Sprawozdanie

Zobacz Sprawozdanie z roku 2017

Zobacz Sprawozdanie z roku 2016

Zobacz Sprawozdanie z roku 2014

Działalność sejmowa

Poseł – sprawozdawca

Poseł Krzysztof Gadowski zajmuje 6. miejsce wśród 460 posłów w rankingu podsumowującym ilość prowadzonych ustaw, których był SPRAWOZDAWCĄ.
Rolą posła sprawozdawcy jest prowadzenie ustawy i zdawanie na forum Sejmu relacji w formie sprawozdań z prac Komisji nad danym projektem. Posłami sprawozdawcami zostają parlamentarzyści z doświadczeniem w pracach legislacyjnych. Zazwyczaj poseł ten jest przewodniczącym podkomisji pracującej nad tym projektem.

Ustawy prowadzone przez Posła Krzysztofa Gadowskiego jako posła sprawozdawcy.
1. Poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych /druki 1622 i 3171/
2. Ustawa o kredycie konsumenckim /druk4154/
3. Rządowym projekcie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze /druk 1696/
4. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych /druk 3396/
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /druk 3158/
6. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym /druk 2702/
7. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /druk 2252/
8. Poselski projekt ustawy o praktykach absolwenckich /druk 2011/
9. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców /druk 1589/
10. Rządowy projekt ustawy o bateriach i akumulatorach /druk 1451/
11. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami /druk 1412/
12. Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych /druk 1282/
13. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym /druk 917/
14. Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. /druk 551/

Ustawy i inne przedłożenia, pod którymi poseł się podpisał

1. Poselski wniosek w sprawie wyboru posła Stefana Niesiołowskiego na funkcję Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
2. Poselski wniosek w sprawie wyboru Bronisława Komorowskiego na funkcję Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Poselski projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1
4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw 258
5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 263
6. Poselski projekt ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta 283
7. Poselski projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 284
8. Poselski projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej 286
9. Poselski projekt ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia 287
10. Poselski projekt ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych 293
11. Poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia 294
12. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości 302
13. Poselski projekt ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia 311
14. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 339
15. Poselski projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Sejm RP zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku 345
16. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 432
17. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 433
18. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 561
19. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 601
20. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 650
21. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej 1215
22. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym 1391
23. Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 1407
24. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
25. Poselski projekt ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1462
26. Poselski projekt ustawy o czasowym wstrzymaniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa 1733
27. Poselski projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych 1847
28. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego 2180
29. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 2253
30. Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości 2275
31. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 2376
32. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 2471 33. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 2487
34. Poselski projekt uchwały w sprawie ochrony wolności wyznania i promocji wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy 2533
35. Poselski projekt ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego 2574
36. Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym 2786
37. Poselski projekt ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych 2800
38. Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw spółdzielczości i mieszkalnictwa 2900
39. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2989
40. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy 2992
41. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym 2994
42. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 3169
43. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych 3171
44. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 3188
45. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 3237
46. Poselski projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych 3351
47. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 3427
48. Poselski projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw 3467
49. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach 3493
50. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 3494
51. Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów ustaw z nimi związanych 3508
52. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3515
53. Poselski projekt ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie 3566
54. Poselski projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 3681
55. Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 3761
56. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 3768
57. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw 3835
58. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach 3874
59. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 3907
60. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 3963
61. Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy plebiscytu na Górnym Śląsku 4000
62. Poselski projekt ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury 4002
63. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach 4012
64. Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy III Powstania Śląskiego 4113
65. Poselski projekt ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się 4324
*****

Praca w komisjach sejmowych

Przynależność do komisji i podkomisji

KOMISJA INFRASTRUKTURY – do jej właściwości należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego, powietrznego i wodnego, łączności radiowej i telefonicznej, sieci komputerowych, telekomunikacji i poczty oraz geodezji i kartografii, a także gospodarki morskiej, w tym morskiej floty handlowej, portów morskich oraz popularyzacji problematyki morskiej.

KOMISJA SKARBU PAŃSTWA – do jej właściwości należą sprawy przekształceń form własności, w tym głównie sektora państwowego oraz nadzoru nad własnością publiczną w gospodarce.

KOMISJA GOSPODARKI – do jej właściwości należą sprawy polityki gospodarczej, a w szczególności: restrukturyzacji gospodarki, efektywności przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego, a także samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców, oraz sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorców, sprawy rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, a także sprawy ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.

KOMISJA do SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ – do jej właściwości należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.

Komisja Infrastruktury: 15-11-2007 08-01-2010
- Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 19-12-2007 08-01-2010
- Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa 19-12-2007 08-01-2010
Podkomisja stała ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych 09-04-2008 08-01-2010
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk nr 1282) 20-11-2008 02-12-2008 przewodniczący 20-11-2008 02-12-2008
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (druk nr 1589) 10-02-2009 18-03-2009 przewodniczący 10-02-2009 18-03-2009

Komisja Skarbu Państwa: 15-11-2007 29-05-2008

Komisja Gospodarki 29-05-2008
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o bateriach i akumulatorach (druk nr 1451) 20-01-2009 26-02-2009 przewodniczący 20-01-2009 26-02-2009
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o praktykach absolwenckich (druk nr 1701) 18-03-2009 21-05-2009 przewodniczący 18-03-2009 21-05-2009
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk nr 1696) 31-03-2009 16-03-2010 zastępca przewodniczącego 31-03-2009 16-03-2010
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (druk nr 1997) 24-06-2009 11-02-2010
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druk nr 2252) 10-09-2009 04-11-2009 przewodniczący 10-09-2009 04-11-2009
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 3514) 24-11-2010 23-02-2011
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kredycie konsumenckim (druk nr 3596) 01-12-2010 01-03-2011 przewodniczący 01-12-2010 01-03-2011
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (druki nr 1622 i 3171) 04-01-2011 12-05-2011 przewodniczący 04-01-2011 12-05-2011

Komisja do Spraw Unii Europejskiej: 08-01-2010 nadal

Praca w zespołach parlamentarnych

Parlamentarny Zespół ds. Energetyki od 26-03-2008
Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi od 06-02-2008
Poselski Zespół Strażaków od 06-12-2007
Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego od 08-02-2008

Parlamentarny Zespół ds. Energetyki – wspiera proces przemian w polskiej energetyce w interesie odbiorców energii dla zapewnienia rozwoju gospodarczego kraju i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – współpracuje z organizacjami pozarządowymi i Radą Działalności Pożytku Publicznego, monitoruje ustawodawstwo dotyczące organizacji pozarządowych, wspiera działania na rzecz dialogu społecznego.

Poselski Zespół Strażaków – jest inicjatorem wniosków lub propozycji dotyczących projektów ustaw i uchwał w sprawach ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, wysokości środków budżetowych na cele realizowane przez PSP i OSP, działa na rzecz zwiększenia efektywności ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa cywilnego, współpracuje z podmiotami działającymi w sektorze pożarnictwa.

Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego – wspiera działania na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturowego, i gospodarczego Górnego Śląska w ramach Rzeczpospolitej Polskiej, popularyzuje wartości regionalne oraz rozwój edukacji regionalnej, promuje i upowszechnia wiedzę o kulturze i historii Górnego Śląska, skupiając parlamentarzystów różnych frakcji pochodzących z Górnego Śląska.

Praca w grupach bilateralnych

Polsko- Słoweńska Grupa Parlamentarna od 04-02-2011
Polsko-Albańska Grupa Parlamentarna od 10-04-2008
Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna od 06-02-2008 wiceprzewodniczący grupy
Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna od 23-01-2008

RADA OCHRONY PRACY

Jest organem nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Do najważniejszych zadań Rady Ochrony Pracy należy:

• ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
• wyrażanie stanowiska na temat programów działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen,
• opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki ochrony pracy,
• inicjowanie prac związanych z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii,
• występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach związanych z ochroną pracy,
• ocena problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym - człowiek w środowisku pracy.


W regionie

Zwycięski Florian

Konkurs integrujący środowisko Ochotniczych Straży Pożarnych, mający na celu motywowanie strażaków oraz docenianie ich codziennego trudu. W głosowaniu internetowym społeczność regionu miała możliwość oddania głosu na najlepszego strażaka. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w regionie. W tym roku do zabawy przystąpiły jednostki OSP z powiatów wodzisławskiego oraz rybnickiego, a także z Żor i Jastrzębia-Zdroju. Konkurs patronatem objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek w Powiecie Wodzisławskim, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik
w Żorach i Jan Olbrycht w Powiecie Rybnickim. Konkurs współorganizowali Starosta Powiatu Rybnickiego, Starosta Powiatu Wodzisławskiego i Prezydent Żor. Stroną medialną zajęły się portale nowiny.pl, tuzory.pl. i jastrzebieonline.pl. W każdej miejscowości wyłoniono zwycięzcę. W ramach nagrody głównej laureaci pierwszych miejsc wiosną 2012 roku pojadą do Brukseli na zaproszenie posłów do Parlamentu Europejskiego , którzy patronowali imprezie.

Dla pozostałych, najaktywniejszych druhów nagrodą była wycieczka do Warszawy wraz ze zwiedzaniem Sejmu i spotkaniem ze znanymi politykami. Zwycięzcy strażacy, na których oddano największą liczbę głosów, w nagrodę pojadą do Brukseli.

Śląskie Partnerstwo Gospodarcze

Poseł Krzysztof Gadowski wystąpił podczas wodzisławskiej konferencji "Nowa jakość współpracy - Śląskie Partnerstwo Gospodarcze" z prelekcją "Ustawodawstwo na rzecz przedsiębiorczości".

Wodzisławski Hotel Amadeus stał się areną ważnego wydarzenia. 9 maja zawiązało się Śląskie Partnerstwo Gospodarcze, którego celem - zgodnie z podpisanym porozumieniem - będzie tworzenie nowej jakości współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi a innymi aktorami życia publiczengo, jak organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny, przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej. Członkowie założyciele, tj. Forum Firma Miasta Radlin, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, Raciborska Izba Gospodarcza i Żorska Izba Gospodarcza zawiązały Partnerstwo, aby wspólnie podejmować inicjatywy w kontaktach z organami samorządu terytorialnego i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu gmin i regionów.

Na zaproszenie organizatorów w Konferencji wziął też udział Poseł Krzysztof Gadowski, który przedstawił zagadnienia związane z ustawodawstwem na rzecz przedsiębiorczości. Poseł przybliżył uczestnikom konferencji dotychczasowe zmiany, jakie wprowadzono w ponad 30 ustawach porządkujących sprawy gospodarcze.  W swym wystąpieniu poseł położył nacisk na nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła już szereg ułatwień dla przedsiębiorców, takich jak tzw. jedno okienko, możliwość rozpoczęcia działalności w terminie innym, niż rejestracja firmy, czy wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowego pojęcia "upadłości konsumenckiej". Następnie poseł przedstawił założenia do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nad którymi jeszcze pracuje parlament. Będzie to tzw. II etap nowelizacji tych przepisów. Parlamentarzyści mają wiele planów: jedno okienko ma być docelowa zastąpione formułą "zero okienka". Samorejestracja dla tych, którzy wybiorą taką formę otwarcia działalności gospodarczej następować będzie za pośrednictwem wniosku on-line. Ma to być możliwe już od 1 lipca 2011. Ponadto nowe firmy nie będą musiały występować o numer REGON, a informacje zawarte na stronie GUS otrzymają walor prawny. Oznacza to, że nie będzie konieczne przedstawianie zaświadczeń. Sprawdzenie rejestru GUS będzie wystarczające. Modyfikacji ulegnie możliwość zawieszania działalności gospodarczej: prowadząc ją w rożnych formach, będzie można zawiesić jedną lub kilka, a inne kontynuować. Aby usprawnić przepływ informacji pomiędzy urzędami a interesantami wprowadza się obowiązek odpowiedzi w ciągu 14 lub 21 dni w sprawach wymagających konsultacji, co zastąpi obecnie obowiązujący termin definiowany jako "niezwłoczny".

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb gospodarczych i branżowych, cechów rzemiosł, stowarzyszeń przedsiębiorców, a także lokalnych władz samorządowych.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla posła Krzysztofa Gadowskiego

Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał poseł Krzysztof Gadowski. Odznaczenie nadał Marszałek Województwa Śląskiego, a poseł otrzymał je podczas uroczystości uświetniającej 20.lecie istnienia i działalności Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Kapituła przyznająca nagrodę doceniła wkład pracy i zasługi, jakie poseł wniósł w rozwój tej instytucji jako jego wieloletni wicedyrektor, a następnie dyrektor oraz przewodniczący zarządu MZK.  Pełnił te funkcje przez blisko 15 lat.

Obywatelska akcja na rzecz A1

Poseł Krzysztof Gadowski przyłączył się do płynącego ze Śląska mocnego głosu w sprawie darmowej A1 dla mieszkańców rejonów, w których autostrada miała stanowić obwodnicę ruchu miejskiego.  Także u nas współpracownicy posła zbierali w różnych punktach miasta podpisy pod petycją w sprawie darmowej A1. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach, a protesty mieszkańców zostały przekazane ministrowi infrastruktury.

Pogrzeb Pary Prezydenckiej

W mijającej kadencji miało miejsce wydarzenie bez precedensu w historii Polski. Tragiczny lot do Smoleńska zmienił na zawsze oblicze Polski i Polaków, a obrazy związane z uroczystościami pogrzebowymi 96 ofiar katastrofy pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

 

Wznosząc się ponad jakiekolwiek podziały światopoglądowe lub polityczne, a przede wszystkim  kierując się potrzebą serca, zorganizowałem wspólny wyjazd autokarem do Krakowa dla mieszkańców naszego regionu. Wszystkie osoby, które chciały towarzyszyć Parze Prezydenckiej w ostatniej drodze na Wawel i złożyć hołd ofiarom tragicznego lotu, mogły to uczynić w atmosferze szczególnego wzruszenia, jakie panowało na ulicach Krakowa. Nie zapomnę tej ciszy towarzyszącej konduktowi wśród wielu tysięcy osób, która jak żadne słowa wyraziła szacunek dla osoby Prezydenta RP i Jego Małżonki.

15:07 z Rybnika do Warszawy

Od 1 lipca wróciło bezpośrednie połączenie kolejowe pomiędzy Rybnikiem a Warszawą.

Udało się! Dzięki wielokrotnym interwencjom posła i przy wsparciu samorządowców powiatu rybnickiego, bezpośrednie połączenie kolejowe pomiędzy Rybnikiem a Warszawą, zawieszone 1 września 2009 roku, zostało przywrócone.

Pociąg znalazł się w rozkładzie nawet szybciej, niż przewidywał minister infrastruktury, który planował dokonać  „małej korekty” przywracającej kurs do Warszawy z początkiem września. Tymczasem już w wakacje, od 1. lipca, jeździmy z Rybnika do stolicy bez przesiadek. 

Jastrzębie-Zdrój musi być w nazwie węzła A1 w Mszanie

Czy w nazwie węzła autostrady A1 w Mszanie pojawi się miasto Jastrzębie Zdrój? W dotychczasowych propozycjach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nasze miasto nie widnieje Dlaczego? nie wiadomo, ale faktem jest, że ustalenia co do kwestii nazewnictwa odbywały się wyłącznie na poziomie samorządów i to na tym etapie ktoś czegoś nie dopilnował. W związku z tym poseł Krzysztof Gadowski zdecydował się zainterweniować. 

Spotkanie w tej sprawie z Ministrem Cezarym Grabarczykiem odbyło się 18 marca 2010 r. Poseł Krzysztof Gadowski wraz z innymi śląskimi parlamentarzystami, Tomaszem Tomczykiewiczem i Grzegorzem Dolniakiem, przedstawił argumenty przemawiające za tym, by węzeł ten nazwać Jastrzębie Zdrój – Mszana. Wśród najważniejszych znalazły się m.in. wielkość, liczba ludności i odległość miasta od węzła oraz jego strategiczny charakter w związku z działalnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Poseł Krzysztof Gadowski rozmawiał na ten temat z wójtem gminy Mszana oraz z prezydentem Jastrzębia Zdroju, przedstawiając im propozycję nowej nazwy węzła. Ustalono, że nazwa Jastrzębie Zdrój – Mszana zadowala wszystkie strony. „Nie wyobrażam sobie, aby nazwa tego węzła nie zawierała nazwy Jastrzębie Zdrój” – komentuje poseł.

Błękitny Tour po Śląsku

Ponad rok temu przeprowadziliśmy w naszym regionie nowatorską kampanię prezydencką obecnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wszyscy z pewnością kojarzą charakterystyczne autokary z ogromnym wizerunkiem kandydata oraz tłum pojawiających się nagle, jednakowo ubranych ludzi, roznoszących ulotki prezentujące sylwetkę i program naszego Prezydenta. Ciekawe doświadczenie, wiele dające na przyszłość.

Droga Główna Południowa

29 mln ZŁOTYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMOŻE POŁĄCZYĆ JASTRZĘBIE ZDRÓJ Z AUTOSTRADĄ A1

Taka kwota z budżetu Województwa Śląskiego trafi do Jastrzębia Zdroju na dofinansowanie inwestycji o nazwie Droga Główna Południowa – mówi poseł Krzysztof Gadowski

Całościowy koszt realizacji jastrzębskiego fragmentu nowej arterii oszacowany został na około 268 mln złotych. Blisko 147 mln złotych pochodzić będzie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Ze środków własnych w budżecie Miasta zabezpieczono na ten cel około 68 mln złotych. 

Pieniądze zgromadzone na realizację inwestycji przez miasto nie wystarczyły na pokrycie wszystkich kosztów. Niezbędna okazała się interwencja posła Krzysztofa Gadowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w celu pozyskania finansowego wsparcia. Marszałek przygotował uchwałę, która zakłada realizację zadania pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933, ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”. Jej efektem jest zmiana Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 i zabezpieczenie w budżecie Województwa Śląskiego na ten cel 29 mln złotych. Pierwsza transza wpłynęła w 2010 roku i wyniosła 1,5 mln złotych. Kolejne Marszałek przekaże w roku 2011 – 13 mln 700 tys. zł i po roku 2011: 13 mln 800 tys. zł.

Droga Główna Południowa jest ważną inwestycją dla miasta i regionu. To duży projekt, który w całości stanowić będzie połączenie pomiędzy drogą wojewódzką DW 935 /relacji Racibórz-Rybnik-Pszczyna/ w Rydułtowach, drogą krajową DK 78 w Wodzisławiu Śląskim /relacji Chałupki-Rybnik-Gliwice/, budowaną autostradą A1 i jej węzłem w Mszanie, a drogą krajową DK 81 w Pawłowicach /relacji Katowice-Wisła/. Droga została wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 jako przedsięwzięcie realizujące priorytet D pn. „Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego”.

Odcinek tej drogi, realizowany przez Miasto Jastrzębie Zdrój, wynosić będzie 8,59 km Planuje się podzielić tę inwestycję na II etapy:

I etap:

3,35 km na terenie miasta Jastrzębie Zdrój od ul. Pszczyńskiej do skrzyżowania z ul. Rybnicką,

II etap:

5,21 km od ul. Rybnickiej do ul. Wodzisławskiej w tym 1,7 km na terenie gminy Mszana,

Odcinek łączący Jastrzębie Zdrój z autostradą w Mszanie, a biegnący obrzeżami miasta, odciąży ruch idący do tej pory przez centrum, a to zdecydowanie poprawi komfort jazdy i będzie dla uczestników ruchu drogowego świetnym rozwiązaniem komunikacyjnym. 

Ta droga z pewnością usprawni tranzyt i ograniczy ilość pojazdów jadących do tej pory ulicą Pszczyńską . 

Interwencja w sprawie podatku VAT od wykupionych na właśność mieszkań zakładowych.

Czy przekształcenie własnościowe praw do mieszkania zakładowego skutkuje obowiązkiem podatkowym? To problem, który spędzał sen z powiek pracownikom spółdzielni mieszkaniowych z początkiem 2008 roku. Poseł Krzysztof Gadowski był jedynym parlamentarzystą w regionie, który odpowiedział na apel ludzi zgłaszających trudności w załatwieniu sprawy z VAT-em od mieszkań. Po jego interwencji Ministerstwo Finansów zdecydowało jednoznacznie, że podatek dochodowy nie ma w tym miejscu zastosowania, gdyż przekształcenie mieszkania w odrębną własność nie stanowi dochodu, a w konsekwencji nie pojawia się obowiązek podatkowy. Oficjalne stanowisko Ministerstwa w tej sprawie pojawiło się też w komunikatach zawartych na ministerialnej stronie internetowej. Spółdzielnie mieszkaniowe mogły kierować się tym stanowiskiem jako wiążącym w procesie realizacji złożonych wniosków o przekształcenie lokali spółdzielczych /w tym byłych zakładowych/ w odrębną własność.

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Finał konkursu wiedzy o Unii Europejskiej odbył się w kwietniu 2008 roku w Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Poseł był współorganizatorem konkursu,  a całemu przedsięwzięciu patronował prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Zwycięzca konkursu – uczeń ZS nr 1 wraz z nauczycielem opiekunem wyjechali w nagrodę do Brukseli, gdzie zwiedzali Parlament Europejski i inne instytucje wspólnotowe.

Spotkania z posłem Krzysztofem Gadowskim z wiedzą w tle: Proces legislacyjny

Przez cały czas sprawowania mandatu poseł wygłasza w szkołach prelekcje na temat PROCESU LEGISLACYJNEGO. To ciekawa forma lekcji wiedzy o społeczeństwie. Jak powstaje ustawa, kto i w jakiej formie nad nią pracuje, kto może wnieść uwagi do ważnych społecznie projektów, ale także jakie warunki panują w hotelu poselskim i ile kosztuje obiad w sejmowej restauracji – o tym wszystkim opowiada poseł.

Jedno okienko

Prelekcje prowadzone w trakcie konferencji  z przedsiębiorcami w ramach pakietu ustaw dla przedsiębiorczości na etapie wprowadzającym ustawą o swobodzie działalności gospodarczej formułę „jednego okienka” , a także towarzyszące wprowadzeniu tak zwanego „zero okienek” po okresie przejściowym. Promocja prowadzonego pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki „pojedynczego punktu konsultacyjnego” – witryny, bez której trudno skutecznie prowadzić własną działalność.

Ustawodawstwo a przedsiębiorczość

Prelekcja przygotowana specjalnie ne tę okazję i przedstawiona w trakcie konferencji założycielskiej Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego pod nazwą "Nowa jakość współpracy - Śląskie Partnerstwo Gospodarcze". Poruszała kwestie dorobku legislacyjnego dotyczącego przedsiębiorczości w Polsce.

Ustawodawstwo a energetyka

Poglądowa prezentacja pomagająca zrozumieć długofalową politykę bezpieczeństwa energetycznego Polski i szeroko rozumianą strategię energetyczną kraju do roku 2030. Przedstawia także VI priorytetów wyznaczających kierunek rozwoju i działań branży energetycznej na najbliższe lata. Pomagała posłowi przybliżyć pracę Komisji Gospodarki nad ustawą o efektywności energetycznej.

Porady prawne

To jedna z ważniejszych usług, jaką świadczy biuro poselskie. Do dyspozycji mieszkańców jest prawnik, który udziela bezpłatnych porad biurze w Jastrzębiu-Zdroju oraz w jego filiach w Żorach i Rydułtowach. Porady prawne są bezpłatne, a przez ostatnie 4 lata skorzystało z nich ponad 1500 osób.

Konsultacje społeczne

Pracując nad projektami ustaw dotyczącymi działań na poziomie lokalnym, staram się konsultować projekty ustaw z organizacjami czy jednostkami, które będą uchwalane w sejmie zapisy stosować w praktyce. Tak było np. w przypadku ustawy o funduszu sołeckim czy o ochronie przeciwpożarowej. Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na moje pisma, wyrażając swoje wątpliwości i uwagi. Były one nieocenioną pomocą w pracach w komisjach.


Społecznie i charytatywnie

Jastrzębskie Dyktando

Inicjatywa podjęta była przez Posła wiele lat temu, kiedy działał w samorządzie. Przedsięwzięcie objęła honorowym patronatem Krystyna Bochenek, autorka ogólnopolskiego dyktanda. W bieżącej kadencji odbyły się dwie edycje regionalnej „klasówki”. W roku 2010 odbyło się jubileuszowe dyktando, zorganizowane na cześć tragicznie zmarłej Senator RP Krystyny Bochenek. W jastrzębskim dyktandzie uczestniczyła córka K. Bochenek, Magdalena Bochenek, która obiecała kontynuować dzieło matki.

Ideą dyktanda jest propagowanie piękna języka polskiego oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do obcowania z literaturą i innymi formami spędzania czasu wolnego. W każdej edycji konkursu bierze udział ok. 800 osób.

Coroczna zbiórka żywności "Święta dla wszystkich"

Akcja prowadzona w tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie w sklepach Jastrzębia Zdroju, Żor, a ostatnio Radlina i Rydułtów. Jej celem jest zbiórka artykułów żywnościowych, które następnie trafiają do podopiecznych ośrodków pomocy społecznej oraz wskazanych przez parafie rodzin, które borykają się z trudną sytuacją finansową. Dzięki tej akcji, która z roku na rok rozszerza swój zasięg, w niejednym domu świąteczny stół nabrał wyjątkowego charakteru. W ciągu 4 lat kadencji z otrzymanych darów udało się przygotować blisko 3000 bogatych paczek, które z pewnością cieszyły obdarowanych.

Akcja 1%

Każdy z obywateli Polski odprowadzając podatek od dochodu ma możliwość przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Często nieświadomie oddajemy te pieniądze na organizacje zupełnie nam nieznane. Poseł zaangażował się w propagowanie wśród mieszkańców regionu akcji, mającej na celu zachęcanie do przekazywania 1% podatku na organizacje w swojej miejscowości. Dzięki kilkuletniej działalności Posła, mieszkańcy pozostawiają znaczne kwoty w organizacjach działających na rzecz własnego środowiska.

Bieg Równych Szans

Impreza sportowa, która kieruje się ideą promowania zdrowego trybu życia wśród wszystkich grup społecznych, zaszczepianie sportowego stylu wśród młodzieży oraz rozpowszechnianie idei integracji społecznej wśród zdrowych i niepełnosprawnych mieszkańców kraju. Bieg, w którym wzięło udział ponad 200 biegaczy sprawnych i niepełnosprawnych z całego kraju i zagranicy, objął również swoim patronatem Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa na rzecz dzieci i osób najbardziej potrzebujących. Poseł rokrocznie włącza się w akcję pozyskiwania funduszy na tak szczytne cele, zachęcając tym samym inne, młode osoby do działań w tym zakresie.

Wspieranie hospicjum

Bardzo duże znaczenie dla Posła Krzysztofa Gadowskiego mają działania wspierające osoby starsze. Dlatego od wielu już lat aktywnie wspiera działalność hospicjum, zachęca środowiska do włączenia się w wolontariat na rzecz hospicjum oraz pozyskuje środki na ich działalność.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to ruch działający w środowisku kościelnym. Poseł K. Gadowski jako wieloletni przewodniczący Akcji kierował jej działaniami na rzecz wielu środowisk. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Parafialny Fundusz Stypendialny

Od ponad dziesięciu lat, jako przewodniczący Parafialnego Funduszu Stypendialnego Poseł Krzysztof Gadowski wspiera studentów, organizując wiele akcji, wśród nich są bezalkoholowe bale charytatywne, aukcje „Bombkowe dobro”, festyny. Przedsięwzięcia te przyczyniają się ponadto do integracji środowisk i pokazują alternatywne formy spędzania czasu wolnego.

Tak dla Flagi

Akcja „Tak dla flagi”, organizowana w okolicy Święta Flagi ma na celu upowszechnianie, poszerzanie i ugruntowanie wiedzy o symbolach narodowych, wdrażanie do szacunku i czci dla narodowych symboli, kształtowanie świadomości społecznej a także przełamywanie stereotypów w zakresie postaw społecznych. W tych dnia organizowane były przemarsze z flagami narodowymi, spotkania i wiece, a uczestniczący w nich obywatele otrzymywali od Posła flagi narodowe, które mogli zawiesić na zewnątrz swoich domów i mieszkań.

Zobacz sprawozdanie z roku 2009 Zobacz sprawozdanie z roku 2011 Zobacz sprawozdanie wideo z roku 2011