Kwestia deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalni.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami również podczas tej kadencji poseł Krzysztof Gadowski domaga się uporządkowania sytuacji związanej z deputatem węglowym dla byłych pracowników kopalń.

Po propozycji stworzenia specustawy, która regulowałaby kwestię wypłaty deputatów w sposób jednolity dla wszystkich uprawnionych, przyszedł czas na analizę działań rządu.

Sprawa deputatu węglowego skomplikowała się wraz z utratą płynności finansowej w spółkach węglowych. Większość tych podmiotów nie realizuje tego świadczenia.

Z jednej strony mamy emerytów, rencistów i osoby uprawnione, którym deputat węglowy wypłacany jest z budżetu Państwa przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Fundusze na ten cel gwarantują ustawy:

 

 

Na wypłatę tych świadczeń w 2015 r. budżet państwa przeznaczył kwotę ok. 159 mln zł, w projekcie budżetu na rok 2016 kwota ta wyniosła ok. 181 mln zł.

Z drugiej strony mamy emerytów i rencistów z czynnych przedsiębiorstw górniczych. Osoby te do 2014 r. korzystały z deputatu otrzymanego w naturze, czy w formie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego przez swój zakład pracy, spółkę węglową, na podstawie Układów Zbiorowych Pracy.

 

Od 2015r. ponad 220 tys. emerytów i rencistów z czynnych przedsiębiorstw górniczych zostało pozbawionych ekwiwalentu pieniężnego. Nie może dochodzić do sytuacji, w której część emerytów rencistów ma zabezpieczone świadczenia przez budżet państwa. Podczas gdy górnicy pracujący do emerytury są pozbawiani ekwiwalentu. W związku z powyższym w swojej działalności parlamentarnej poseł Krzysztof Gazdowski dąży do unormowania tej sytuacji.

 

Poniżej mogą państwo zapoznać się z interpelacjami, złożonymi  w tej sprawie.

 

W sprawie wypłaty ekwiwalentu węglowego wypłacanego w formie ekwiwalentu pieniężnego byłym pracownikom kolejowym.

Odpowiedź

W sprawie projektu ustawy o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników czynnych kopalń węgla kamiennego.

Odpowiedź  

W sprawie braku postępu w pracach nad ustawą o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń.     

Odpowiedź

W sprawie przyjętego wstępnego projektu budżetu na rok 2017 i zabezpieczenia środków na wypłatę deputatu węglowego.     

Odpowiedź

W sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych w budżecie na 2017 r.  

Odpowiedź

Pytania w sprawach bieżących na posiedzeniach Sejmu :

Posiedzenie nr 8 w dniu 14-01-2016  

Odpowiedź  

Posiedzenie nr 20 w dniu 09-06-2016

Odpowiedź 

Posiedzenie nr 24 w dniu 05-09-2016 

Odpowiedź 

Posiedzenie nr 31 w dniu 01-12-2016 

Odpowiedź   

Posiedzenie nr 32 w dniu 13-12-2016 

Odpowiedź

Posiedzenie nr 24 w dniu 05-09-2016

Odpowiedź

pytanie w sprawie rządowego projektu ustawy regulującego prawa do deputatu węglowego dla emerytów i rencistów górniczych

Odpowiedź

Kwestia deputatu węglowego w poprzednich latach

 

W 2007 roku weszła ustawa pozwalająca wypłacić ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla pracowników przedsiębiorstw górniczych. Obecnie do ustawy z 2007 roku sejm przyjął nowelizację, dzięki której emeryci i renciści, którzy już otrzymali to świadczenie, nie będą musieli, jak do tej pory, składać co roku wniosków do ZUS-u o przyznanie ekwiwalentu. Sprawę od początku pilotował poseł Krzysztof Gadowski.

Upoważnienie do pobierania świadczeń mają także wdowy i sieroty otrzymujące rentę rodzinną po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych. Wysokość ekwiwalentu jest iloczynem ilości węgla objętego uprawnieniem oraz przeciętnej średniorocznej ceny sprzedaży 1 Mg (tj. tony) węgla w asortymencie Orzech II. Nie może być jednak wyższa niż 3 tony rocznie. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który również dokonuje jego wypłaty. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Interwencje posła w sprawie ekwiwalentu w poprzedniej kadencji Sejmu:

Pytania w sprawach bieżących:

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych po 2015 r.

 

Interwencje posła w sprawie ekwiwalentu w poprzednich kadencjach:

Pismo do ZUS-u (Paweł Wypych) z dnia 04.02.2008
Odpowiedź do pisma: część I, część II

Pismo do ZUS-u (Paweł Wypych) z dnia 12.05.2008
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u (Lidia Kopka) z dnia 14.07.2008
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u (Adam Marek) z dnia 14.07.2008
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u (Lidia Kopka) z dnia 18.09.2008
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u (Janusz Koch) z dnia 16.09.2008
Pismo do ZUS-u (Janusz Koch) z dnia 18.09.2008
Odpowiedź do pism

Pismo do ZUS-u z dnia (Sylwester Rypiński) 16.09.2008
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u (Lidia Kopka) z dnia 16.09.2008
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u z dnia (Janusz Koch) 06.02.2009
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u z dnia (Sylwester Rypiński) 05.02.2009
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u z dnia (Grażyna Szweda) 10.06.2009
Odpowiedź do pisma - część I
Odpowiedź do pisma - część II
Odpowiedź do pisma - część III
Odpowiedź do pisma - część IV
Odpowiedź do pisma - część V

Pismo do ZUS-u z dnia (Jerzy Gajos) 18.01.2010
Odpowiedź do pisma - część I
Odpowiedź do pisma - część II
Odpowiedź do pisma - część III
Odpowiedź do pisma - część IV
Odpowiedź do pisma - część V
Odpowiedź do pisma - część VI
Odpowiedź do pisma - część VII

Pismo do ZUS-u z dnia (Grażyna Szweda) 03.02.2010
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u z dnia (Anna Łyp) 03.02.2010
Odpowiedź do pisma

Pismo do ZUS-u z dnia (Zbigniew Derdziuk) 14.12.2010
Odpowiedź do pisma