Majowe Świętowanie

Wielu z Państwa czyta ten tekst podczas długiego majowego weekendu. Weekendu, który upływa pod znakiem wypoczynku, rodzinnych wycieczek, nieodłącznego grilla lub spotkań w gronie przyjaciół. Początek maja jest również swojego rodzaju kumulacją ważnych świąt i rocznic, nie tylko  o charakterze historycznym. Pamiętamy te sztuczne  pochody pierwszomajowe organizowane przez władze komunistyczne. Przez szkoły oraz zakłady pracy i nie tylko, zmuszani byliśmy do udziału w nich. To godne upamiętnienia międzynarodowe święto ludzi pracujących, władza chciałaprzejąć na potrzeby własnej propagandy, przykrywając niewydolność panującego wówczas  sytemu polityczno-gospodarczego. Pochody te, zwłaszcza w latach 80. kończyły się manifestacjami politycznymi opozycji. 

Na drugi dzień maja, Sejm RP w dniu 20 lutego 2004r.  ustanowił nowe święto - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście wybór nie był przypadkowy, gdyż tego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków Zagranicą. Zgodzą się Państwo ze mną, że  mimo wielu różnic dzielących Polaków, w tym również politycznych, szacunek do ojczyzny, języka i barw narodowych jest wartością, która nas, Polaków łączy, pod każdą szerokością geograficzną, w dowolnym miejscu na Ziemi. Święto to, stosunkowo młode, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Sam również aktywnie włączam się w jego promowanie, biorąc udział tego dnia w uroczystościach i rozdając biało-czerwone flagi.

Maj w historii naszego Śląska ma szczególne znaczenie. W nocy z 2 na 3 maja 1921r., wybuchło III Powstanie Śląskie. W jego wyniku w granicach Polski znalazły się m.in.: Rybnik, Wodzisław Śląski  Mikołów, Pszczyna, Katowice Królewska Huta (obecny Chorzów), Lubliniec, Tarnowskie Góry.

Już po raz 228. będziemy celebrować 3 Maja, istotne i przełomowe jak na owe czasy wydarzenie z historii naszego kraju- Święto Narodowe Trzeciego Maja. Dla przypomnienia - Konstytucja z 1791 roku była ówcześnie trzecim takim dokumentem na świecie,  wprowadziła m.in. trójpodział władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i  sądowniczą.                    Trójpodział zakładał powierzenie władzy ustawodawczej dwuizbowemu parlamentowi, władzę wykonawczą natomiast posiadała rada królewska, w skład której wchodzili:król, pięciu ministrów, prymas Polski  oraz (bez prawa głosu) marszałek Sejmu i dwóch sekretarzy. Niestety, Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko przez ponad rok, zanim została obalona przez ingerencję armii rosyjskiej i konfederację targowicką. Zapytają Państwo, po co ta powtórka z historii?  Nasi przodkowie dali nam ważną lekcję, w jaki sposób walczyć  o swoje prawa oraz wolności. Jak łatwo sprzeniewierzyć te ideały i do czego to może doprowadzić…Czy dziś jako „światli obywatele” nie za często „przymykamy oko” na decyzje, które za nas podejmują rządzący? Czy na pewno w sposób właściwy stoimy na straży prawa i  wolności, które gwarantuje nam konstytucja ?

Przy obchodach święta Konstytucji 3 Maja nie sposób nie wspomnieć o obowiązującej Konstytucji z 1997r., która od ponad 22 lat jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, praw i wolności.  O wyjątkowości tego dokumentu  niech świadczy fakt, żewszelkie inne akty prawne muszą być zgodne z jej zapisami, a na straży zgodności ustaw z Konstytucją czuwa Trybunał Konstytucyjny.Zmianyzapisów w Konstytucji  muszą być przyjmowane większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Obecnie rządzący wielokrotnie podważali zasadność istnienia rozwiązań zawartych w Konstytucji z 1997 roku, chcąc samodzielnie dokonywać zmian, nie mając większości konstytucyjnej. Zapomnieli o jednej z podstawowych i najważniejszych zasad w niej zawartych – suwerenności narodu. To przecież od nas, obywateli wywodzi się legitymizacja władzy. Sprawy istotne, dotyczące obywateli powinny być z nimi konsultowane i w sposób jasny i zrozumiały podawane do publicznej wiadomości. Na pewno nie służyły temu nocne obrady i głosowania. PiS oraz organy władzy publicznej reprezentujące partię rządzącą naruszały wielokrotnie konstytucję. Kiedy? Na przykładwtedy, kiedy prezydent nie zaprzysiągł sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli wybrani przez Sejm poprzedniej kadencji, nie czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiągł nowych sędziów TK. Kolejnego przykładu dostarczyła premier Beata Szydło, która przez długi czas nie publikowała ważnych wyroków TK, a przecież zgodnie z Konstytucją podlegały one niezwłocznemu ogłoszeniu. Dziś Konstytucja łamana jest poprzez nowe regulacje prawne dotyczące wolności zgromadzeń, służby cywilnej, prokuratury, sądów powszechnych, a także ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego czy Krajowego Rejestru Sądowego. Oczywiście zgodzę się z tym, że pewne zmiany są koniecznie i jestem ich zwolennikiem, ale muszą one przebiegać wedle praworządnych zasad zawartych w Konstytucji. Warto w tym miejscu odwołać się do historii, zwrócić uwagę na skutki upadku Konstytucji 3 Maja i miejsce Polski na mapie świata…. Niezależnie od tego,jakie opcje polityczne sprawują rządy w Polsce, powinny przestrzegać zapisów Konstytucji.                             Mają również  prawo dokonywać  zmian tego najważniejszego aktu prawnego, ale zgodnie z wymaganą konstytucyjną większością. Jeśli zaś rządzący łamiąprawo i zasady,  to my, obywatele mamy obowiązek stać na straży podstawowych praw, wolności i demokracji. Mamy obowiązek bronić Konstytucji! Niech te majowe wydarzenia skłonią nas do refleksji, na ile aktywnie uczestniczymy w życiu społeczno-politycznym naszego kraju.