Poseł pyta, Wicemnister Energii Odpowiada

W sprawie podjęcia przez rząd PiS działań zmierzających do zrekompensowania utraty prawa do bezpłatnego deputatu węglowego wdowom i sierotom po zmarłych górnikach, a także emerytom i rencistom górniczym, którzy nie zostali ujęci w ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Szanowny Panie Premierze,

do mojego biura poselskiego codziennie zgłaszają się wdowy i sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej po pracownikach przedsiębiorstw górniczych oraz emeryci i renciści, którzy złożyli wnioski o wypłatę świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych zgodnie z ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla z dnia 12 października 2017 roku w terminie wskazanym w ustawie i otrzymali odmowę wypłaty tego świadczenia.

Powyższa sytuacja zarówno w ocenie tych osób, a także naszej jest niezwykle oburzająca i niedopuszczalna, gdyż to właśnie Minister Energii w trakcie procedowania wyżej wymienionej ustawy, a także już po jej uchwaleniu zapewniał emerytów, rencistów górniczych, a także wdowy i sieroty, którzy mają ustalone prawo do renty rodzinnej, że wszystkie osoby uprawnione, które złożą stosowne wnioski w terminie wskazanym ustawą, otrzymają jednorazową rekompensatę w wysokości 10 tysięcy złotych.

Środowisko górnicze osób uprawnionych do otrzymywania bezpłatnego deputatu węglowego, w tym emerytów i rencistów górniczych, a także wdowy i sieroty po zmarłych górnikach czują się oszukane przez rząd PiS, który - zamiast jak deklarował Minister Energii kompleksowego uregulowania sprawy deputatu węglowego poprzez przejęcie jego wypłaty przez budżet państwa - podzielił emerytów górniczych oraz wdowy i sieroty po zmarłych górnikach, odmawiając kilkunastu tysiącom uprawnionych osób wypłaty rekompensaty.

Pragnę  w tym miejscu zaznaczyć, że klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej w dniu 11 stycznia 2018 r. złożył do Marszałka Sejmu, przygotowaną przez nas nowelizację ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, która nadal czeka na skierowanie do prac w Sejmie.

W dniu 27 lutego 2018 roku zorganizowane zostało na wniosek posłów opozycji posiedzenie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, poświęcone przedstawieniu przez Ministra Energii informacji na temat m.in. realizacji ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, a także działaniom jakie zamierza podjąć Ministerstwo Energii, aby zrekompensować straty finansowe poniesione przez grupę prawie 12 tysięcy emerytów i rencistów górniczych przechodzących na emeryturę lub rentę w latach 2015–2017 oraz wdowom, wdowcom i sierotom po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych.

Na posiedzeniu tej Komisji Wiceminister Energii powiedział m.in.: „Dzisiaj mamy spółki PGG, JSW i SRK. Na bazie tego jesteśmy dzisiaj w stanie pewne kwestie rozwiązywać systemowo.” oraz „Nie ukrywam, że mamy problem, jak to przeprowadzić. Jeżeli okaże się, że sytuacja w PGG w tym i następnym roku będzie dobra, to być może uda się wyasygnować środki np. na jednorazową wypłatę.”

Jak wynika z doniesień prasowych – przede wszystkim ze względu na niespotykane od wielu lat wzrosty ceny węgla na rynkach światowych – wyniki finansowe spółek węglowych kontrolowanych przez Skarb Państwa przekroczyły łącznie 3 mld zł zysku za 2017 rok.

Szanowny Panie Premierze,

napięcia społeczne i podziały rodzin górniczych, jakie wywołała wspomniana wyżej ustawa, a także biorąc pod uwagę obecną kondycję ekonomiczną spółek węglowych, są wystarczającymi przesłankami dla rządu PiS, aby jak najszybciej uznać słuszne roszczenia wyżej wymienionych grup.

Jestem przekonany, że Pana osobiste zaangażowanie pozwoli rządowi na szybkie i satysfakcjonujące dla wdów i sierot po zmarłych górnikach, a także emerytów górniczych, rozwiązanie problemu rodzin górniczych, o którym mowa wyżej.

Proszę Pana Premiera ponadto o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie działania od dnia 27 lutego 2018 roku zostały podjęte przez rząd w celu zrekompensowania strat finansowych poniesione przez wdowy, wdowców i sierotom po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych i grupę prawie 12 tysięcy emerytów i rencistów górniczych przechodzących na emeryturę lub rentę w latach 2015–2017?
  2. Czy zgodnie z deklaracjami, jakie składał Minister Energii w wypowiedziach prasowych oraz wypowiedziami na posiedzeniu Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa w dniu 28 lutego 2018 r., poszkodowane środowisko ok. 12 tysięcy emerytów i rencistów górniczych oraz wdowy, wdowcy i sieroty po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych, otrzymają rekompensatę za utracony deputat węglowy z budżetów spółek węglowych? Kiedy to nastąpi?

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Gadowski - Poseł na Sejm RP


Odpowiedź  Grzegorza Tobiszowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii