Działania w kwestii przyznania rekompensaty dla wdów i sierot z rodzin górniczych.

Ustawa z dnia 23 października 2017r. o świadczeniu  rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla miała w sposób kompleksowy uregulować sytuację osób, którym prawdo do deputatu zawieszono bądź odebrano.  Ustawa ta w sposób szczególny dotknęła wdowy, wdowców i sieroty po zmarłych pracownikach, którzy nie dożyli do emerytury lub renty.

Według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii wyżej wymieniona ustawa miała gwarantować rekompensatę dla emerytów i rencistów, którzy mieli ustalone prawo do deputatu, a którym świadczenie to zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione miały być też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujący renty po górnikach.

Zgodnie z zapowiedziami strony rządowej wszystkie rekompensaty miały zostać wypłacane na barbórkę, na święta i ostatecznie zgodnie z ustawą do końca 2017 roku.  Minister Energii miał uruchomić szeroko medialna akcję informacyjną, zaangażować dodatkowe środki podatników na ten cel aby wypłaty nastąpił zgodnie z terminem ustawy do końca roku. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia (18 grudnia 2017r.) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski zapewniał o sprawności procesu wypłacania świadczeń dla emerytów i rencistów górniczych.  

Nowy rok obnażył  całą prawdę o sprawności działania Ministerstwa Energii i Rządu PiS. Mamy już luty 2018 roku, a tymczasem jeszcze dziesiątki tysięcy osób czeka na otrzymanie rekompensaty bądź decyzji odmownej.

Bulwersujący jest również fakt, że równolegle uruchomiono za pośrednictwem spółek węglowych proces wysyłania listów gratulacyjnych od Ministra Energii do osób, które już otrzymały rekompensatę. Wysłanie setek tysięcy listów, które były laurką dla działań Ministerstwa Energii i rządu okazało się działaniem bardziej priorytetowym, niż rozpatrywanie kolejnych zawieszonych w próżni wniosków. A przecież ta akcja propagandowa  ministra i rządu kosztuje nas setki tysięcy złotych (ok. 200 tys. listów, kopert, znaczków, osób zatrudnionych do obsługi).  

Na początku roku do biur poselskich napływają listy, maile, telefony od wdów i sierot po byłych górnikach, którym odmówiono prawa do świadczenia  rekompensacyjnego. Osoby te bezpośrednio odwiedzają biura poselskie, sygnalizują  codziennie swój problem za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów. Okazuje się, że minister pisząc ustawę zapomniał o wdowach i sierotach, których ojcowie i mężowie nie dożyli do emerytury, często ginąć podczas pracy w kopalni, a do 2016 r. otrzymywały ekwiwalent węglowy.

Poseł Krzysztof Gadowski  odpowiadając na apel wdów i sierot z rodzin górniczych  pisze i przygotowuje projekt ustawy, który pozwoli na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla wdów, wdowców i sierot, którzy nie dożyli emerytury lub renty.

11 stycznia -  złożenie  przez posła Gadowskiego projektu ustawy w sekretariacie Marszałka Sejmu.

11 stycznia – poseł składa interpelacja  do Ministra Energii w sprawie doprecyzowania liczby osób, które nie zostały ujęte w tej ustawie. W odpowiedzi przedstawiciel ministerstwa zwrócił się z prośbą o prolongatę terminu udzielenia odpowiedzi na ww. interpelację do dnia 31 marca 2018r.

 15 stycznia - poseł Krzysztof Gadowski organizuje serię spotkań  wdowami i sierotami, które czują się pokrzywdzone w Rybniku Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu –Zdroju. Podczas spotkań poseł Gadowski informuje zgromadzone o sposobie procedowania nad złożonym projektem. Również podczas tych spotkań poseł K. Gadowski zachęcał obecnych do wysyłania listów z prośbą do Marszałka Sejmu o przyspieszenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy.

            22 stycznia – spotkanie z  wdowami  i sierotami w Katowicach z terenu woj. Śląskiego – wspólna konferencja prasowa.

26 stycznia   poseł składa pisemny apel do Marszałka Sejmu  o jak najszybsze uruchomienie prac legislacyjnych nad projektem ustawy złożonym 11 stycznia 2018r., po  serii spotkań z wdowami i sierotami w Katowicach, Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju  Wodzisławiu Śl. i Jaworznie.

29 stycznia -   spotkanie na prośbę wdów i sierot  pod kopalnią „Wujek  w        Katowicach – kolejna próba zwrócenia uwagi Premierowi i Ministrowi Energii na nierozwiązany problem wypłaty rekompensat.