Z prac sejmu.

Podczas 14. posiedzenia podjęto ważne decyzje dotyczące reformy emerytalnej i zmian w emeryturach mundurowych.

Dodatkowo Posłowie debatowali nad ratyfikacją umów międzynarodowych ws. ustanowienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności oraz zwiększenia zasięgu operacji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Reprezentanci narodu zgodzili się również z poprawkami Senatu dotyczących nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.
Posłowie opowiedzieli się za proponowaną przez rząd reformą emerytalną, podwyższającą i zrównującą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat. Za głosowało 268 posłów, przeciwko było 185 i dwóch wstrzymało się od głosu.
Po głosowaniu rozpoczęła się okupacja Sejmu przez działaczy Solidarności, którzy zapowiedzieli, że nie wypuszczą z Sejmu posłów głosujących za przyjęciem ustawy. Członkowie NSZZ Solidarność spalili portrety wszystkich ministrów.
Poseł Krzysztof Gadowski podczas swojego wystąpienia w debacie: "Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie uznania projektu rozporządzenia Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług za niezgodny z zasadą pomocniczości". Poseł w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej wyraził swoją aprobatę w dotyczącą projektu i zapewnił, że PO będzie za nim głosować.