Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

W dniu 24 lipca 2015 roku Sejm uchwalił poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Przed przyjęciem zaproponowanej przez Rząd poprawki, przeprowadzono konsultacje, które wykazały, że zaproponowane rozwiązanie, będzie miało ograniczony wpływ na górnictwo węgla kamiennego i koksownictwo.  

Wprowadzone rozwiązanie wiąże się z  realizacją przyjętego przez Rząd programu Śląsk 2.0, a tym samym nie będzie bez znaczenia dla największych pracodawców działających na południu Polski, w tym na Śląsku.

Obecnie opodatkowana jest energia elektryczna zużywana w procesie produkcji węgla i koksu. Powoduje to  dodatkowe koszty po stronie krajowych producentów tych wyrobów, u których z racji specyfiki procesów produkcyjnych zużywane są znaczne ilości energii elektrycznej. Konsekwencją wprowadzenia zaproponowanej zmiany będzie zmniejszenie obciążeń fiskalnych nałożonych na podmioty zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego i produkcją koksu. Co za tym idzie, nastąpi poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów prowadzonej przez nich działalności i pozwoli im na skuteczniejszą rywalizację rynkową z konkurentami, zarówno na arenie europejskiej, jak i na rynku światowym. Wprowadzenie proponowanego rozwiązana będzie miało również szczególne znaczenie dla największych pracodawców działających na południu Polski, w tym na Śląsku.

Ze względu na obecną sytuację na światowym rynku węgla i koksu, a zwłaszcza systematyczny spadek cen tych surowców, zmniejszenie wskazanych obciążeń jest niezwykle istotne. W obecnej sytuacji konkurowanie na tym rynku staje się coraz trudniejsze, wysokie koszty wydobycia węgla są dodatkowo zwiększane poprzez nakładanie na jego producentów podatków.

Według danych szacunkowych sektor wydobywczy węgla kamiennego oraz koksownictwo płaci rocznie około 100 mln zł akcyzy z tytułu energii elektrycznej wykorzystywanej w prowadzonej działalności.

 

Wprowadzona zmiana ograniczy obciążenie tych podmiotów podatkiem akcyzowym o około 85 mln zł.