Z prac Sejmu

Na XI już posiedzeniu Sejmu poseł wziął udział w debatach i zadał pytania w sprawach bieżacych oraz w sprawozdaniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie uchwały.

Pytanie w sprawach bieżących dotyczyło projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Poseł zabrał głos w sprawie możliwości wypisywania recept dla chorych przez lekarzy hospicjów domowych bo „(…)przecież wiele hospicjów działa w takiej formule na zasadzie organizacji pożytku publicznego, korzystając z możliwości rejestracji stowarzyszeń, co pozwala również na to, żeby lekarze, którzy pracują jako wolontariusze w danym hospicjum, mogli wypisywać recepty dla chorych.” W odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc sprostował, że to „(…)jaką działalność leczniczą prowadzą organizacje pożytku publicznego, jest absolutnie, od początku do końca, ich sprawą, dlatego że na gruncie ustawy o działalności leczniczej mają możliwość prowadzenia każdego z rodzajów działalności, jakie wymienia ustawa o działalności leczniczej. A więc nie ma znaczenia, panie pośle, czy to będzie hospicjum, hospicjum domowe, zakład opiekuńczo-leczniczy, szpital czy przychodnia.”
Sprawozdanie dotyczyło rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej z respektowaniem zobowiązań Stron Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto. Poseł pytał: czy zobowiązania, które do tej pory podjęliśmy w ramach protokołu z Kioto, są realizowane; czy jest lista obiektów i instalacji, w której byłyby one wyszczególnione; czy zobowiązania w ramach derogacji dotyczyć będą wszystkich i czy środki będą rozliczane w skali i ramach Państwa czy też rozbite na poszczególne firmy.

W kolejnym posiedzeniu Sejmu RP w dniach 11-13 kwietnia poseł będzie obecny na posiedzeniach Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji Gospodarki. Komisje między innymi będą zajmowac się:

Informacja własna