Podsumowanie roku 2014

Rok 2014 był obfity w wiele zdarzeń i działań. Ponizej prezentuję w podziale na miesiące zmiany nad jakimi pracował Rząd oraz Sejm w 2014 roku. 

Styczeń:

Ø  Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej są ścigane z urzędu. Nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego spowodowała, że wszczynanie śledztw nie jest już uzależnione od wniosku ofiary

Ø  Weszła w życie ustawa o nadzorze nad groźnymi zabójcami. Umożliwia ona leczenie w ośrodku zamkniętym sprawców najgroźniejszych zbrodni już po odbyciu przez nich kar więzienia.

Ø  Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach otrzymali prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dotychczas z prawa tego korzystali  nauczyciele szkolni i akademiccy. Wysokość ulgi dla nauczycieli ustalona została na 33 proc.

Ø  Weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku PIT, CIT i tonażowym.  Zwolnienie z podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych praw majątkowych to główna zmiana wprowadzona do ustawy o podatku od osób fizycznych. Nowelizacja zmienia też ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, włączając w jej zakres spółki komandytowo-akcyjne (SKA). Spółki te będą – podobnie jak w innych krajach – płatnikiem podatku CIT.

Ø  Nowa, całościowa regulacja systemu powiadamiania ratunkowego oraz określenie jego zadań i organizacji to główne założenia ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. System ma umożliwiać odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku konieczności ochrony pięciu podstawowych wartości takich jak: życie, zdrowie, bezpieczeństwo i porządek publiczny, mienie oraz środowisko. Ustawa kompleksowo reguluje wymagania wobec osób obsługujących numery alarmowe oraz zasady ich szkolenia.

Ø  Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi tak, aby do końca 2014 r. Polska miała szansę osiągnąć wymagane unijnymi przepisami poziomy odzysku i recyklingu tych odpadów to cel nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ø  Zmiany w strukturze kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Nowelizacja ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej upraszcza i unowocześnia strukturę kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, m.in. wyraźnie rozdziela sprawy polityczno-strategiczne i administracyjne od ogólnego dowodzenia Siłami Zbrojnymi i dowództwa operacyjnego.

Ø  Weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Środki uzyskane z grzywien, nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary, będą trafiały na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Środki te przeznaczane będą na finansowanie inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz na ich budowę lub przebudowę.

Ø  Niższa opłata interchange. Rozwój obrotu bezgotówkowego i wyeliminowanie mechanizmów ograniczających konkurencję na rynku usług obsługi transakcji przy pomocy kart płatniczych to główne cele wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Uregulowano w niej wysokość tzw. opłaty interchange, która nie może przekroczyć 0,5 proc. wartości transakcji.

Ø  Zwiększenie ochrony interesów konsumentów korzystających z usług instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków. Komisja Nadzoru Finansowego może wykorzystywać do celów edukacyjnych i informacyjnych – bezpłatnie i w czasie przez siebie określonym – publiczne środki masowego przekazu i przy ich pomocy publikować komunikaty i ostrzeżenia. Zmiany zobowiązują też KNF do obowiązkowego publikowania na swojej stronie internetowej tzw. ostrzeżeń publicznych zawierających informacje o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w stosunku do podmiotów prowadzących nielegalną (tj. bez zgody KNF) działalność np. bankową

Ø  Ustawa rekrutacyjna – określenie na poziomie ustawowym jednolitych i przejrzystych zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.

Ø  Weszła w życie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Nowe przepisy w sposób kompleksowy regulują zakładanie, funkcjonowanie i likwidację rodzinnych ogrodów działkowych. Określają prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji.

Luty:

Ø  Zmiana zasad funkcjonowania OFE. Całość emerytury wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy zapewniają bezpieczeństwo obecnym i przyszłym emerytom, a także finansom publicznym i rynkom kapitałowym.

Ø  Zmiany w prawie wyborczym. Nowelizacja Kodeksu wyborczego zmienia sposób wyliczania limitu wydatków komitetów wyborczych na kampanię w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W myśl nowelizacji liczba europosłów nie będzie uwzględniana przy ustalaniu limitu wydatków na kampanię.

Ø  Możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o odmowie wydania tzw. listu żelaznego – zmiana w Kodeksie postępowania karnego. Zagwarantowanie oskarżonemu przebywającemu za granicą, że pozostanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania, jeśli złoży oświadczenie o stawieniu się do sądu lub prokuratora w wyznaczonym terminie.

Marzec:

Ø  Weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty umożliwiająca ministrowi edukacji narodowej zlecenie opracowania i wydania podręcznika lub jego części. W przypadku szkół artystycznych takie prawo będzie miał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zniesiony został termin, w jakim dyrektorzy szkół musieli podawać do publicznej wiadomości zestaw podręczników na następny rok. Do tej pory mieli oni na to czas do 15 czerwca

Ø  Usprawnienia w dostępie do informacji publicznej. Weszła w życie nowelizacja ustawy, która  określa m.in. sposób uruchomienia i prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej (CRIP). CRIP ma służyć udostępnianiu informacji publicznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Ø  Więcej pieniędzy od gmin dla lokalnych wspólnot na projekty, które mieszkańcy uważają za ważne, np. place zabaw, remonty chodników, renowację boisk. Weszła w życie zmiana ustawy o funduszu sołeckim.

Kwiecień:

Ø  Weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy ułatwiają wymianę informacji między Polską a innymi krajami unijnymi o polskich kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego w państwach UE i kierowcach z krajów Unii łamiących prawo w Polsce.

Ø  Podwyższenie z 14 do 30 tys. euro progu wartości zamówień, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych to efekt nowelizacji przepisów prawa zamówień publicznych.

Maj:

Ø  Nowe zasady działania urzędów pracy. Pośredniaki są w większym stopniu premiowane za to, ile osób znalazło pracę, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych

Ø  Karta Dużych Rodzin. Wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych. Z Karty mogą korzystać rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. Karta funkcjonuje na mocy rządowego programu.

Ø  Nowe przepisy chroniące dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Nowelizacja Kodeksu karnego wdraża regulacje unijne, których celem jest skuteczniejsza walka z producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami korzystającymi z prostytucji dziecięcej.

Ø  Ułatwienia dla kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego. Utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP oraz udostępnienie w szerszym zakresie osobom go tworzącym środków komunikacji, zniesienie barier administracyjnych w korzystaniu z przywilejów, ułatwienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ø  Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymują nowy rodzaj świadczenia – zasiłek dla opiekunów. Wynosi on 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Ø  Ułatwienia w e-komunikacji z urzędami. Nowe przepisy usprawniają funkcjonowanie Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ø  Elektroniczny dostęp do informacji o pojeździe (www.historiapojazdu.gov.pl). Na mocy nowych przepisów dostępna jest e-usługa „Historia pojazdu”. Każda osoba zainteresowana kupnem pojazdu używanego, zarejestrowanego w Polsce, może sprawdzić bezpłatnie w Internecie dane samochodu. Usługa udostępniania jest bezpłatnie.

Czerwiec:

Ø  E-usługa Bezpieczny Autobus (www.bezpiecznyautobus.gov.pl) pozwala szybko i w łatwy sposób sprawdzić informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest podróż, lub którym codziennie jeździmy do pracy lub szkoły. Usługa udostępniania jest bezpłatnie

Ø  Odroczenie obowiązku szkolnego zgodnie z wolą rodziców po uzyskaniu opinii psychologa. Dotychczas decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmował dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rodzice mogą – na podstawie opinii psychologa – cofnąć dziecko do zerówki, nawet gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Mają na to czas do 31 grudnia

Ø  Wchodzą w życie przepisy zrównujące chorobowe mundurowych i cywili. M.in. żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze służb specjalnych (BOR, CBA i ABW, Służby Więziennej, AW, SKW i SWW) dostaną 80 proc., a nie jak dotąd 100 proc. wynagrodzenia. Pomniejszone uposażenie jest wypłacane tylko w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby niemającej związku ze służbą.

Ø  Dla sędziów i prokuratorów na chorobowym 80, a nie 100 proc. wynagrodzenia. Ustawa zrównuje sytuację tych grup zawodowych z pozostałymi ubezpieczonymi w powszechnym systemie emerytalnym.

Lipiec:

Ø  Weszła w życie nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych przywracająca zniesione półtora roku temu małe sądy rejonowe

Ø  Zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na zbiórkę publiczną i zastąpienie ich zgłoszeniami przez internet, skrócenie tych procedur do 3 dni, wprowadzenie jednoznacznej definicji zbiórki to główne zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa o zbiórkach publicznych.

Ø  Weszła w życie nowa ustawa dotycząca umów offsetowych, która zagwarantuje, że offset w całości będzie trafiał do przemysłu zbrojeniowego. Nie będzie on już obowiązkowy, ale ma być uzasadniony względami obronności.

Sierpień:

Ø  Likwidacja pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Ma to dotyczyć budynków, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce objętej inwestycją. W praktyce nie trzeba będzie wydawać rocznie ok. 30 tys. pozwoleń na budowę

Ø  Nowe ułatwienia dla motocyklistów i zdających egzamin na prawo jazdy. Egzamin na prawo jazdy może być przeprowadzany na pojeździe innym niż ten, który należy do WORD np. na tym, którym kursant jeździł w szkole jazdy. Pojazd ten będzie musiał jednak spełniać określone warunki wymagane do przeprowadzenia egzaminu państwowego, np. posiadać kamerę w kabinie. Ustawa uchyla też obowiązek odbywania szkolenia teoretycznego w szkołach jazdy. Nowelizacja przewiduje też, że osoby posiadające prawo jazdy od 3 lat będą mogły jeździć motocyklami o pojemności do 125 cm³.

Ø  Wchodzą w życie przepisy nakładające obowiązek używania odblasków przez pieszych po zmierzchu. Do tej pory wymóg ten dotyczył wyłącznie osób do 15. roku życia.

Ø  Wszyscy wyborcy mogą w wyborach oddać głos korespondencyjnie – wchodzą w życie zmiany w prawie wyborczym. Dotychczas taką możliwość miały tylko osoby niepełnosprawne oraz przebywające za granicą. Nowelizacja wprowadza także dodatkowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Ø  Zmniejszenie lub likwidacja ograniczeń w dostępie do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych – tzw. druga ustawa deregulacyjna już obowiązuje.

Wrzesień:

Ø  Początek wielkiej zmiany w szkołach: darmowy podręcznik i system dotacji. Od 1 września w 97% szkół w Polsce dzieci uczą się z „Naszego elementarza”. Podręcznik opracowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej trafił do 11 413 publicznych i 632 niepublicznych szkół podstawowych.

Ø  Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej umożliwiła pielęgniarkom i położnym samodzielne udzielanie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych 

Ø  Zwiększenie przejrzystości działań krajowych i wojewódzkich konsultantów medycznych i niezależności wyrażanych przez nich opinii. Weszła w życie nowelizacja ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

Ø  Uproszczenie sprawozdawczości finansowej wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Redukcja barier administracyjnych i zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój przedsiębiorczości – to cele nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Ø  Renta socjalna będzie wypłacana mimo czasowego przebywania poza Polską – przewiduje to nowelizacja ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do uzyskania renty socjalnej wystarczy posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Polski. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę – bez względu na cel wyjazdu – traciła uprawnienie do tego świadczenia.

 Ø  Uniemożliwienie egzekucji przedmiotów niezbędnych dla dłużnika lub członka jego rodziny ze względu na jego lub ich niepełnosprawność. Weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Październik:

Ø  Polska na czele regionu w rankingu państw przyjaznych biznesowi. Wśród krajów Europy Środkowej to u nas najłatwiej prowadzić biznes. W najnowszej edycji rankingu „Doing Business 2015” Polska zajęła wysokie, 32. miejsce (na 189 krajów). Wyprzedzamy kraje naszego regionu (m.in. Słowację – 37 i Czechy – 44). Polska uplasowała się pomiędzy krajami „starej” Unii Europejskiej – 31 miejsce zajęła Francja a 33 miejsce Hiszpania

Ø  Nowe prawo zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny. Umożliwienie  efektywniejszego wydawania publicznych pieniędzy na dobre jakościowo zamówienia oraz wyeliminowanie praktyk szkodzących konkurencji. Jedna z podstawowych zmian przewiduje, że cena nabycia nie jest wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów.

Ø  Usługi telekomunikacyjne: ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Umowy i rachunki w alfabecie Braille’a, telefony dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. M.in. takie udogodnienia muszą zapewnić dostawcy usług telekomunikacyjnych od 10 października 2014.

Ø  Usprawnienie funkcjonowania protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych. Weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, której celem jest usprawnienie funkcjonowania, wprowadzonego 1 lipca 2010 r. tzw. protokołu elektronicznego, czyli nagranego obrazu i dźwięku z sali sądowej.

Ø  Weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowelizacja znosi opłatę za drugi i kolejne kierunki studiów. Ustawa ma również wzmocnić szanse studentów i absolwentów na rynku pracy, dostosowując kształcenie do jego wymogów. Dzięki nowelizacji studia będą ściślej powiązane ze środowiskiem pracy, a studenci lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy.

Listopad:

 Ø  PFRON zachowa osobowość prawną. Nowelizacja wprowadza także rozwiązania mające na celu utrzymanie stabilnego i silnego systemu zarządzania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Ø  Protokół elektroniczny przyspieszy rozpatrywanie spraw o wykroczenia – nowelizacja Kodeksu postępowania. Zmiany skracają czas postępowań sądowych i obniżają ich koszty.

Ø  Ustawa transgraniczna. Zgodnie z ustawą, pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie UE, może otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych w Polsce i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku.

Ø  Marszałek Sejmu Radosław Sikorski  podpisał ustawę, w której Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP umowy stowarzyszeniowej między UE a Ukrainą.

Ø  Wydłużenie terminu wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Przepisy wydłużają termin ważności starych kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym do 30 czerwca 2015 r. – a nie do końca listopada 2014 r., jak zakładały wcześniejsze regulacje.

Ø  Prezydent zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP. Strategia to najważniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa i obronności państwa.

Grudzień:

Ø  Donald Tusk objął przewodnictwo Rady Europejskiej. 

Ø  Nowelizacja ustawy usprawniająca funkcjonowanie tzw. jednego okienka ma na celu przyspieszenie rozpoczynania działalności gospodarczej przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP.

Ø  Weszły w życie przepisy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. W ramach umowy kredytowej bank lub inna instytucja będzie wypłacać właścicielowi nieruchomości kwotę kredytu jednorazowo w całości lub w ratach, a po jego śmierci ma prawo przejąć nieruchomość, o ile spadkobiercy nie spłacą kredytu wraz z odsetkami w ciągu 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Jeżeli wartość nieruchomości przekroczy kwotę należności wobec banku, wypłaci on nadwyżkę spadkobiercom.

Projekty ustaw, które wejdą w życie w styczniu 2015 r.:

Ø  Elektroniczny system rejestracji akt stanu cywilnego. Wpisów w rejestrze będą dokonywać kierownicy urzędu stanu cywilnego lub ich zastępcy. Dane zarejestrowane przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego automatyczne zaktualizują dane zawarte w pozostałych rejestrach publicznych (np. w rejestrze PESEL). Akty stanu cywilnego sporządzone wcześniej w postaci papierowej będą stopniowo przenoszone do nowego systemu.

 Ø  Zmiany dotyczące rajów podatkowych. Przepisy zawarte w ustawie blokują wyprowadzanie zysków firm do rajów podatkowych. Dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych mają być opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów.

 Ø  Wyższe ulgi podatkowe na dzieci. Nowela ustawy o PIT zakłada podwyższenie o 20 proc. ulg podatkowych na trzecie i kolejne dziecko oraz umożliwienie pełnego wykorzystania ulgi przez najmniej zarabiające rodziny. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy będą mogli rozliczyć przyznane ulgi w rozliczeniach podatkowych za 2014 r.

 Ø  Czwarta transza deregulacji. Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadza pakiet portowy, zmiany w obowiązku wykonywania pracowniczych badań lekarskich czy ułatwienia w rozliczaniu prywatnego wykorzystania służbowego samochodu.

 Ø  Zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych. Przepisy przewidują oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych od stycznia 2015 r. i obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 r. składek do ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 Ø  Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja ma na celu oczyszczenie KRS z tzw. „podmiotów martwych”, odciążenie sądów rejestrowych i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Nowelizacja ma również poprawić funkcjonowanie KRS oraz zwiększyć jego wiarygodność.

 Ø  Nowela ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa doprecyzowuje pojęcie „pomoc publiczna”. Wskazuje, że jest nią zwolnienie od podatku dochodowego. Przedsiębiorca będzie mógł wnioskować o wygaszenie zezwolenia tylko wtedy, gdy przed dniem złożenia wniosku nie korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie zezwolenia.

 Ø  Fiskus będzie mógł wstępnie wypełniać za podatników deklaracje PIT. Celem zmian jest m.in. stworzenie optymalnego systemu pozyskiwania oraz wymiany informacji pomiędzy polską administracją podatkową i administracjami podatkowymi państw UE.

 Ø  Zmiany wprowadzane w ramach pakietu onkologicznego. Mają one przede wszystkim służyć pacjentom, poprawiając jakość i dostępność opieki zdrowotnej. Rozwiązania mają m.in. usprawnić obsługę pacjentów przez placówki medyczne, umożliwić wykrywanie chorób we wczesnym stadium dzięki rozszerzeniu uprawnień diagnostycznych POZ i zapewnić wszystkim dostęp do rzetelnych informacji o tym, gdzie najszybciej można uzyskać potrzebne świadczenia zdrowotne.

 Ø  W 2015 r. zostanie jednorazowo zastosowana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur. W efekcie emerytury wzrosną o co najmniej 36 – przewiduje nowela ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak podwyżka nie może być mniejsza niż o 36 zł. (Wejście w życie 1 marca 2015 r.)

 

 

źródło: klub.platforma.org