Powstaną nowe place zabaw.

58 szkół z województwa śląskiego otrzyma dofinansowanie w VI edycji rządowego programu „Radosna szkoła” . Na ten cel przeznaczono  ponad 3,6 miliona złotych.

Finansowanie zapewniono na place zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych. W naszym regionie dofinansowanie otrzymają nastepujące szkoły:

 

 

Jastrzebie-Zdrój:

Szkoła Podstawowa  nr 20 im. Henryka Jordana w Zespole Szkół nr 11

Rybnik:

Zespół Szkół Urszulańskich

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka

Szkoła Podstawowa nr 19

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13

Racibórz:

Zespół Szkolno - Przedzkolny nr 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich

Zespół Szkolno - Przedzkolny nr 1. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Arki Bożka

Krzanowice:

Zespół Szkół w Krzanowicach, Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego

  

Program rządowy „Radosna Szkoła” umożliwia szkołom podstawowym publicznym i niepublicznych otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. 

 

Realizacja programu rozłożona jest na lata 2009-2014 i w tej perspektywie czasowej ma objąć wszystkie placówki szkolne.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

Organ prowadzący może otrzymać w odniesieniu do danej szkoły jeden raz wsparcie finansowe na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i jeden raz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. W przypadku nieuwzględnienia wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, organ ten może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły.

Beneficjentami pośrednimi programu są szkoły podstawowe oraz sami uczniowie klas I-III.Bezpośredniego wsparcia rząd udziela organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne, tj.:

jednostki samorządu terytorialnego (dotacja)

osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (dotacja)

osoby fizyczne (dotacja)

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dofinansowanie)

 

Program rządowy „Radosna Szkoła” jest okazją dla każdej szkoły na zbudowanie pięknego i bezpiecznego placu zabaw, który dostarczy jej uczniom zabawy dla długie lata. Jednak jego stworzenie wcale nie jest takie proste. Inwestycja jaką jest szkolny plac zabaw wymaga wiele przemyślanych, trafnych i niekiedy trudnych decyzji. 

 

W ramach programu "Radosna Szkoła" każda szkoła może otrzymać wysokie rządowe dofinansowanie na urządzenie szkolnego placu zabaw - do kwoty 63 850 zł (na mały plac zabaw) lub do kwoty 115 450 zł (na duży plac zabaw). Aby otrzymać takie dofinansowanie, należy spełnić szereg warunków, m.in. zapewnić wkład własny w co najmniej takiej samej wysokości, a także przeznaczyć przyszkolny teren o odpowiedniej wielkości.