Więcej pieniedzy dla sołectw

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął zmiany do ustawyo funduszu sołeckim, który został wprowadzony przez rząd w 2009 roku. Zmiany wynikaja z uwag jakie wnosili sołtysi i jednostki samorzadowe. Przypomnijmy, ze środki z tego tytułu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które poprawią warunki życia mieszkańców i posłużą rozwojowi gminy. Nowe przepisy dopracowują rozwiązania poprzedniej regulacji wynikajace z doswiadczeń kilku lat funkcjonowania ustawy– informuje poseł Krzysztof Gadowski.

Władze gmin dzięki utworzeniu funduszu będą miały możliwość zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach działań podejmowanych w oparciu o nową ustawę. 

Zmiany przewidują zwrot przez rząd wydatków na fundusz sołecki w wysokości 20%, 30%, 40 % w zależności od zamożnosci gminy. 

W budżecie państwa w 2014 roku zapisano 68 mln złotych na ten cel w 2015 roku 98 mln złotych w 2016 r. 129 mln zł. i wzrasta w 2023 roku do 152 mln zł. Wójt, burmistrz, prezydent miasta do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy powinien przekazać sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków. Nieprzekazanie tej informacji skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu wydatków. Środki niewykorzystane wygasają z upływem roku.

Ustawa przewiduje także zwiększenie środków funduszu sołeckiego, ale zasady tej możliwości do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy określi rada gminy. Warunkiem przyznania środków jest złożenie przez sołectwo (do 30 września) wniosku z listą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w danym sołectwie wraz z określeniem kosztów i ich uzasadnieniem.

Sołtysi mogą także wspólnie zadecydować o stworzeniu jednej, wspólnej inwestycji. Na przykład siłownia na wolnym powietrzu dla dwóch graniczących sołectw. Jedno zakupi sprzęt, 

a drugie pokryje koszty nawierzchni i ogrodzenia – komentuje poseł Krzysztof Gadowski.

Po podjęciu decyzji, będzie jeszcze możliwość, aby ją zmienić. Zmiany nie mogą jednak zwiększać wydatków ustalonych w pierwotnym budżecie i nie mogą być zgłaszane później niż do 31 października.